ΒΙΒΛΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

01-00019

New

Το βιβλίο αυτό αποτελεί κύριο βιβλίο καταγραφής όλων των στοιχείων – γεγονότων –συμβάντων που αναφέρονται στη σχολική ζωή, στη λειτουργία του σχολείου. Καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά πληροφορίες για τις σημαντικές καθημερινές δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις, συνεργασία με φορείς, έκτακτη απουσία εκπαιδευτικού κ.λ.π.

More details

Φυλάσσεται υποχρεωτικά χωρίς να καταστραφεί.

Φυλομετρείται στην τελευταία σελίδα *

*Το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε και βρέθηκε να έχει ....φύλλα.

Ημερομηνία                                  Ο/Η Διευθύντρια/ντής

.................                                         (υπογραφή)

Κλείνει στο τέλος κάθε σχολικού έτους.**

**Κλείνεται το παρόν βιβλίο.

Ημερομηνία                                         Υπογραφή 

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ... :