ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΛ/ΦΙΑΣ) 50φ.

01-00026

New

Σελιδομετρείται από τη διεύθυνση του σχολείου.

Κλείνεται στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

Φυλάσσεται υποχρεωτικά χωρίς να καταστραφεί.

More details

Πρωτοκολλούνται όλες οι εμπιστολές που αφορούν την ενημέρωση των γονέων για το σύνολο των απουσιών του μαθητή.